Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

06 03 2013 Regulamin Mistrzostw

 REGULAMIN IV OTWARTYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA
W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM - SIEDLCE 2013
IV Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Medycznym
objęte patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego
są równocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski.
Siedlce 09 – 12 maja 2013 r.
 1. W zawodach mogą brać udział podstawowe i specjalistyczne zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, a także zespoły innych jednostek ratownictwa medycznego (ALS). Zespół P max – 3 osoby , zespół S – max 4 osoby.
Warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Organizatora
2. Należy ustalić i w zgłoszeniu zaznaczyć kierownika zespołu. W trakcie wykonywania zadań kierownictwo akcji ratowniczej może przejąć inna osoba, w zależności od ustaleń zespołu.
3. Obowiązkowym wyposażeniem zespołów jest posiadanie nawigacji GPS (sugerowana Auto Mapa)
4. Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych z których cztery będą kwalifikowały zespół do Mistrzostw Polski w roku 2013.
5. Jeden etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
- przejazdu trasy według przygotowanych współrzędnych GPS
- wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania
- dodatkowych zadań sprawnościowych.
6. Numery startowe zostaną wylosowane na początku zawodów.
7. Zespoły zostaną poinformowane na piśmie o czasach startu do poszczególnych zadań pierwszego dnia zawodów przez Biuro Mistrzostw.
8. Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić 5 minut przed wyznaczonym czasem; niestawienie się we właściwym czasie skutkuje dyskwalifikacją zespołu.
9. Na starcie każdy zespół otrzyma Kartę Zadania ze współrzędnymi GPS, oraz informację o ramach czasowych dojazdu i czasie na wykonanie zadania.
10. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas opisany w Karcie Zadania. 2 minuty przed końcem wyznaczonego czasu sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół kończy czynności, niezależnie od ich zaawansowania i opuszcza miejsce wykonywania zadania.
11. Czas jest liczony od momentu rozpoczęcia zadania po komendzie sędziego „czas -start” do komendy „ czas – stop” - zakończenie zadania.
12. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. Sędziowie podają parametry życiowe tylko po ich prawidłowym sprawdzeniu przez zawodnika.
13. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
14. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych, nie na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
15. W trakcie Mistrzostw NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
a) w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja
b)ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
16. Kierowcy zespołów powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu ratowniczego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
17. Na trasie rajdu mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość, oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.
18. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestnik ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.
19. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych podczas rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Załoga z uczestnikiem pod wpływem alkoholu nie może brać udziału w konkurencjach, zostaje zdyskwalifikowana i wykluczona z Mistrzostw. Uwaga! Zespoły zdyskwalifikowane i wykluczone nie otrzymują certyfikatu udziału w Mistrzostwach, oraz nie otrzymują potwierdzenia delegacji.
20. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na ocenach sędziów punktowych wg tabeli ocen (do wglądu po zakończeniu zawodów).
21. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań oceniana przez sędziów punktowych.
22. Odwołania od decyzji sędziów punktowych można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu godziny po ogłoszeniu wyników, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 PLN do Biura Sędziego Głównego. Wadium nie podlega zwrotowi .
23. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia.
24. Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla karetek S i P. (zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia)
25. Wszystkie zabiegi w czasie zadania (np. założenie opatrunku, nabranie leku do strzykawki, przygotowanie zestawu kroplowego, itp.) należy wykonać w sposób rzeczywisty. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.
26. Wykonane działania i procedury medyczne należy udokumentować w kartach informacyjnych pacjenta, dostarczonych przez organizatorów ( jeśli zajdzie taka potrzeba).
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. straty i uszkodzenia sprzętu i ambulansów używanych przez zespoły w czasie Mistrzostw.
28. Jeśli zespół w trakcie trwania Mistrzostw napotka zdarzenie rzeczywiste ma obowiązek udzielić pomocy i poinformować Komandora Mistrzostw.
Osoby towarzyszące:
1. Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba towarzysząca.
2. Organizatorzy gwarantują zakwaterowanie osobom towarzyszącym po terminowym dokonaniu wpłat na wskazane konto.
3. Osoba towarzysząca nie może przebywać w miejscu zakwaterowania zespołu.
4. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania.
5. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca musi przebywać poza miejscem wykonywania zadania w wyznaczonej strefie, lub w miejscu wyznaczonym przez sędziego.
6. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy.
7. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez osobę towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów. Zarejestrowany zapis video, lub dokumentacja fotograficzna nie może być podstawą zmiany decyzji sędziowskiej.
Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania mistrzostw na tablicy informacyjnej umieszczonej przed Biurem Mistrzostw
W sprawach spornych odwołania i protesty są rozpatrywane przez komisję sędziów odwoławczych po pisemnym zgłoszeniu do Biura Sędziego Głównego.(jak w punkcie 22)

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 64 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem