Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"RM - MEDITRANS"

Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Potrzebujesz pomocy zadzwoń 999

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ „RM-MEDITRANS” SPRiTS w Siedlcach.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach ul. B-pa. I. Świrskiego 38

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie  art. 49 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2023 r., poz. 991 i 1675) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430).

I. Wymagania wobec kandydata:

kwalifikacje zawodowe: zgodnie z cz. I (tj. pracownicy działalności podstawowej) poz. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.

z 2023 r. poz.1515) to jest:

1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz

2. minimum osiem lat stażu pracy w zawodzie,

 

II. Dokumenty wymagane od kandydata: określone w § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, to jest:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym: dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, dyplomy, dokumenty  potwierdzające wymagany staż pracy
    w zawodzie);
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

III. Termin składania ofert: do 27.11.2023 r.;

IV. Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu kontaktowego i adnotacją o treści: „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA
Ds. Lecznictwa  – SPZOZ „RM-MEDITRANS  
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach” oraz przesłać na adres: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, ul. B-pa I. Świrskiego 38, 08-110 Siedlce;

Dzień 27.11.2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach najpóźniej w dniu 27.11.2023 r. do godziny 15.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową oraz zostaną zwrócone adresatom.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rmmeditrans.pl, w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 21 dni od upływu terminu składania ofert. Przewidywanym miejscem rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest  siedziba SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 38;

 

VI. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod nr tel.:(25) 632 72 53 w 25.

Nagrody i osiągnięcia:

Stacje rejonowe:

Stacja Ratownictwa Medycznego w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dr Jana Huberta 37
tel/fax: 25 68 43 431

Stacja Ratownictwa Medycznego w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Bartoszowa 5
tel/fax: 25 781 22 12

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łosicach

08-200 Łosice
ul. Szpitalna 2
tel: 83 357 33 89

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem